ROOT ZONE WATERING SYSTEM

Product / Landscape / Micro

ROOT ZONE WATERING SYSTEM

เป็นการให้น้ำแก่โซนรากโดยตรง ช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตลงสู้ใต้ผิวดินได้ลึกทำให้ต้นไม้มั่นคงแข็งแรง เหมาะสำหรับไม้ยืนต้นที่ล้อมมาลงปลูกในที่ใหม่ และต้นไม้ที่ต้องการความชื้นในระดับลึก

Download : Product Specifications