PRO FIXED NOZZLES

Product / Landscape / Sprinkler / Nozzles

PRO FIXED NOZZLES

หัว Nozzle รุ่นมาตรฐาน รัศมีการกระจายน้ำตั้งแต่ 1.5 – 5 เมตร หัว Nozzle ลักษณะนี้จะต้องเลือกมุมการฉีดน้ำ 1/3,2/3 หรือ 3/4” ไม่สามารถปรับมุมการฉีดน้ำได้ เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการล็อคมุมการฉีดน้ำ และปัองกันการปรับมุมการฉีดน้ำ

Download : Product Specifications