PLD

Product / Landscape / Micro

PLD

การให้น้ำแบบน้ำหยด เหมาะกับพืชที่ปลูกในดินที่เก็บกักน้ำได้ต่ำ หรือมีความลาดเทของพื้นที่สูง ช่วยลดการสูญเสียน้ำได้

Download : Product Specifications