2″- ARK

Product / Agriculture / Irrigation Hydraulic Control Valve

วาล์วระบายและป้องกันการเกิดสูญญากาศ (รุ่น 02-ARK) ด้วยรู orifice ที่มีขนาดใหญ่ สำหรับระบายอากาศออกได้ปริมาณทีละมากๆ ในการเติมน้ำในเส้นท่อและสำหรับการรับเอาอากาศเข้ามาในเส้นท่อ กรณีที่มีการระบายน้ำออกอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายจากสภาวะสูญญากาศ

Download : Product Specifications