Services

Kongsaguan Engineering(1993)

service

บริการและซ่อมแซม ทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับระบบรดน้ำสนามหญ้าและต้นไม้ ระบบท่อส่งน้ำ และระบบเครื่องสูบน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งและซ่อมแซมโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ จึงพร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการติดตั้งและใช้งานต่างๆ ได้อย่างละเอียดครบถ้วน

  • บริการด้านการออกแบบ (Design Service)
  • บริการด้านการติดตั้ง (Installation Service)
  • บริการด้านซ่อมแซม (Maintenance Service)
  • บริการหลังการขาย (After Sale Service)