Dust Suppression / Big Gun

Product / Dust Suppression / Big Gun

logo_nelson&komet

banner-nelson

ปืนฉีดน้ำระยะไกล Big Gun สินค้านำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับงานที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถฉีดน้ำออกมาในปริมาณที่สูงและมีระยะที่ไกลมากโดยใช้เวลาฉีดเพียงสั้นๆ จึงนิยมนำมาใช้สำหรับรดน้ำสนามกีฬา หรือสนามฟุตบอล นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ฉีดน้ำเพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในสถานที่ก่อสร้าง สถานที่กองหินทราย หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย ปัจจัยหลักในการเลือกปืนฉีดน้ำให้เหมาะสมสำหรับแต่ละงานคือ รัศมีการฉีดน้ำ เพื่อให้ฉีดได้ครอบคลุมพื้นที่ และในกรณีใช้เพื่อควบคุมฝุ่นละออง ต้องคำนวนให้ลำฉีดพ่นของน้ำพ่นขึ้นไปให้ได้สูงกว่ากองวัสดุ โดยมี 2 แบรนด์ดังนี้

Download Nelson : Product Specifications

Download Komet : Product Specifications