article

 • aarticle-vale-water

  วาล์วควบคุมระดับน้ำ

  วาล์วควบคุมระดับน้ำ (Level Control Valve) ใช้สำหรับควบคุมการเติมน้ำลงแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อรักษาระดับน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ ไม่ให้ลดต่ำลงเกินกว่าระดับที่ต้องการ หรือเพื่อรัการะดับน้ำ ให้คงที่ตลอดเวลา

 • aarticle-vale-protect

  วาล์วล้างระบบกรองแบบไหลย้อนกลับ

  วาล์วล้างระบบกรองแบบอาศัยไหลย้อนกลับของน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมการล้างอุปกรณ์กรอง เพื่อระบายเอาเศษสิ่งสกปรกที่ถูกกรองติด้างอยู่ที่ผิวหน้าของวัสดุกรองทิ้งออกไปจากระบบ…………………..

 • aarticle-vale

  วาล์วพยุงความดัน

  วาล์วพยุงความดันเป็นวาล์วอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อรักษาระดับความดันในระบบท่อส่งน้ำทางด้านเหนือวาล์ว (ส่วนที่อยู่ก่อนถึงวาล์ว) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 • IR-220-bZ-507x295

  วาล์วลดความดัน

  ในระบบให้น้ำพืชของแปลงเพาะปลูก และส่วนใหญ่มักมีความจำเป็นต้องออกแบบให้ระบบปั๊มมีแรงดันสูง เพื่อที่จะส่งน้ำไปให้ถึงและเพียงพอต่อการทำงานของอุปกรณ์ให้น้ำในแปลงปลูกที่อยู่ไกลสุด หรือแปลงที่อยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ำมาก

 • aarticle-vale-flow

  วาล์วระบายความดัน

  วาล์วระบายความดัน เป็นอุปกรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำนิยมใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบท่อส่งน้ำและควบคุมระดับความดันให้เหมาะสมกับการทำงาน

 • art_249340

  การพิจารณาเลือกใช้วาล์ว BERMAD

  หลายปีมานี้ Bermad ได้ขยายการผลิตไปพร้อมกับทำการวิจัย และพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของทุกตลาด และตรงตามความ
  ต้องการของลูกค้า